Last updated: 08.09.2004

EuroAsian Heterocyclic Meeting “Heterocycles in Organic and Combinatorial Chemistry” (EAHM-2004)

List of poster presentations


Vladimir T. Abaev, Fatima A. Tsiunchik, Alexander V. Butin
New Type of Intramolecular Interaction between Electrophilic Carbon and Furan Ring

A.Y. Aksinenko, T.V.Goreva, T.A. Epishina, A.N.Pushin, N.N. Tokareva, V.B. Sokolov
Synthesis and Antibacterial Activity of 5-Subtituted 5-Trifluorometylhydantoins

Stanislav A. Amelichev, Lidia S. Konstantinova, Oleg A. Rakitin and Charles W. Rees
Regioselective Synthesis of Pentathiepinopyrroles

Svetlana A. Amitina, Igor A. Grigor’ev, Alexey Ya. Tikhonov
Reaction of Z-Isomers of a-Hydroxylamino-oximes with 1,2-Diketones

Rodion V. Andreev, Gennady I. Borodkin, Vyacheslav G. Shubin
An Ab Initio Study of Nitrosonium Complexes of N-Heterocyclic Compounds

Rodion V. Andreev, Gennady I. Borodkin, Makhmut M. Shakirov, Vyacheslav G. Shubin 
Regioselectivity in Amination of Azines: Interaction of X-1,10-Phenanthrolines with O-Mesitylsulfonylhydroxylamine

Evgenyi G. Atavin, Reva S. Sagitullin
The Mechanism of Izomerizathion Recyclization of Pyridinium Salts

Evgenii V. Babaev, Alexander A. Bush, Zeinul-Gabiden M. Kazhkenov, Konstantin Yu. Pasichnichenko
Novel Route to 2-CH2R-Substituted Oxazolo[3,2-a]pyridinium Salts and Imidazo[1,2-a]pyridines

Evgenya I. Turubanova, Alexey G. Kuznetsov, Alexander A. Bush, Andrey V. Efimov, Evgenii V. Babaev
Novel Approaches to 5-Substituted Indolizines

Irina Yu. Bagryanskaya, Alexander Yu. Makarov, Yuri V. Gatilov
The Structural Dichotomy of Substituted 1,3l4s2,2,4-Benzodithiadiazines

Igor I. Barabanov
New Cyclocondensation of 2-Acylethynyl-1-amino- and 2-Alkoxycarbonylethynyl-1-aminoanthraquinones with Pyridines

V.P. Baryshok, G.A. Kuznetsova, M.G. Voronkov
C, N-Substituted 1,3-Dioxa-6-azacyclooctanes and 1,3-Dioxa-6-azabicyclo[3,3,0(2,6)]octanes

Roza P. Shishkina, Victoria N. Berezhnaya, Makhmut M. Shakirov, Yurii V. Gatilov, Tatyana V. Rybalova
Synthesis of 2-Arylnaphth[1,2-d]imidazole-4,5-diones and 2-Aryl-1H-Benz[a]imidazo[4,5-c]phenazines

Vladislav P. Borovik, Vladimir G. Vasiliev, Oleg P. Shkurko
Synthesis of 2-Thioderivatives of 4-Aryl-9H-pyrimido[4,5-b]indoles

Vladimir V. Butakov, Vadim K. Khlestkin, Denis A. Morozov, Igor A. Kirilyuk, Vladimir A. Reznikov
Double Aminomethylation – Elimination Reaction of 4H-Imidazole 3-Oxides

Venera V. Bykova, Nadejda V. Usol’tseva, Yuliya A. Orlova, Vladimir E. Maizlish, Gennadii P. Shaposhnikov
Influence of Heterocyclic Substituents on Mesomorphic Properties of Copper Phthalocyanine Derivatives

E.N. Chabueva, A.V. Dushkin, E.V. Malykhin, S.V. Morozov
The Influence of Preliminary Mechanical Activation of Sodium Fluoride on the Process of Heterophase Fluorination of Pentachloropyridine

Artem M. Boguslavsky, Michail G. Ponizovsky,
Valery N. Charushin, Michail I. Kodess

Stable sH-Adducts in the Synthesis of Isoxazolo[4,5-b]quinoxalines

Gevorg G. Danagulyan
Recyclizations of Pyrimidinium Salts under the Action of Binucleophiles and Biogenic Amines

Gevorg G. Danagulyan, Armen D. Mkrtchyan
C-C-Recyclization as a New Way of Pyrimidines Functionalization

Natalia A. Danilkina, Leonid E. Mikhailov, Boris. A. Ivin
Triazolothiazines from Thiosemicarbazides

Vyacheslav V. Diev, Alexander P. Molchanov, Rafael R. Kostikov
1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction of Carbonyl Ylides with 3-Substituted 1,2-Diphenylcyclopropenes

I.N. Egorov, G.V. Zyryanov
Introduction of Naturally Occuring Chiral Alcohols into 1.2.4-Triazin-5(4H)-one

Larisa V. Ektova, Alexandra D. Bukhtoyarova, Elena F. Kolchina
Synthesis of N-Aryl-4-Hydroxy-5H-Benzo[a]phenothiazine and N-Aryl-4-Hydroxy-5H-Benzo[a]phenoxazine-5-Imines

A.V. Kazantsev, O.I. Erastov, L.M. Sugralina, M.M. Aksartov
Synthesis and Some Transformations of Biscarborane Chelate Ester of Boric Acid

Alexander S. Fisyuk, Alexey V. Mukanov, Vladimir B. Rabinovich, Alexey V. Jitkovskii
Synthesis of Fused Azines by Bi- and Multicomponent Reactions

Kim D.G., Galina Y.R.
Halocyclization of 6-Allylthiopurines

Rail R. Gataullin, Razida R. Ishberdina and Ildus B. Abdrakhmanov
Halogen Cyclization of 2-(2-Cycloalkene-1-yl)anilines – the Cyclization Methods of Construction of Benzcondensed Heterocyclic Systems

Irina D. Ivanchikova, Mark S. Shvartsberg
Synthesis of Substituted 4H-Naphtho[1,8-cd]-1,2-diazepin-8-ones via Hydroxyalkynyl Derivatives of 1,4-Naphthoquinone

Alexander V. Kazantsev, Dana T. Iztleuova, Mendel M. Aksartov, Evgeny Yu. Terentjev, Borash I. Òuleuov, Sergazy M. Adekenov
Synthesis and Some Transformations of 4-(R-o-Ñarboranyl)-3-ethoxycarbonyl-3,4-dihydrocoumarines

Alexander V. Kazantsev, Dana T. Iztleuova, Mendel M. Aksartov, Borash I. Tuleuov, Iliya A. Khabarov, Evgeny Yu. Terentjev, Sergazy M. Adekenov
Some Particularities of Reactions of Coumarines and 3-Ethoxycarbonylcoumarine with Carboranyl-containing Nitonates

Alexey P. Kadutski, Nikolay G. Kozlov, Alexey V. Tkachev
One-pot Synthesis of Novel Spirocyclic Benzo(f)quinolines

Irina Yu. Kargapolova, Tatiana Yu. Kardash, Natalia A. Orlova
Reactions of Pentafluorophenylsubstituted Pyrylium Perchlorates with Hydrazine Hydrate and Hydroxylamine

I.N. Krivoichenko, A.I. Polyakov, V.G. Kartsev
Tetrazolyl Derivatives of Cotarnine

V.G. Kartsev, K.A. Krasnov, R.N. Vydzhak, S.Ya. Panchishin
New d-Carboline Systems through T-Reactions

F.M. Stoyanovich, B.V. Lichitskii, S.N. Ivanov, M.M. Krayushkin, V.G. Kartsev
T-Reactions in the Synthesis of Benzo[4,5]thieno[2,3-c]quinolizines

V.G. Kartsev, K.A. Krasnov
New T-Reactions in the Synthesis of Spiroheterocycles

V.G. Kartsev, R.N. Vydzhak, S.Ya. Panchishin
Synthesis of New Condensed Spiroheterocycles via T-Reactions

V.G. Kartsev, A.B. Serov, K.A. Krasnov
Relative Reactivity of CH-Acids in T-Reactions

V.G. Kartsev, K.A. Krasnov
New Type of T-Reactions in the Synthesis of Zwitterionic Heterocycles

Vadim K. Khlestkin, Lyudmila V. Dyudya, Kseniya V. Malisheva, Yurii Yu. Morzherin, Yurii G. Shvedenkov, Galina V. Romanenko, Vladimir N. Ikorsky
2-Thiadiazolylnitronylnitroxide - Synthesis, Magnetic Properties and X-ray Structure

Yves Dejaegher, Bram Denolf, Christian V. Stevens, Norbert De Kimpe
Lithium-Halogen Exchange Reactions of 3,3-Dichloro-2-azetidinones

Guido Verniest, Sven Claessens, Filip Bombeke, Norbert De Kimpe
Synthesis of 3-Chloropyrroles from 1-Chlorocyclopropanecarbaldehydes

Nicola Giubellina, Wim Aelterman, Norbert De Kimpe
Use of 1-Azaallylic Anions Toward the Synthesis of 2-Alkyl- and 2-Arylquinolines

Vladimir B. Kobychev, Nadezhda M. Vitkovskaya, Irina L. Zaytseva
Pyrrolecarbodithioates Formation: a Theoretical Study

Alexandra A. Kolodina, Alexander V. Lesin, Lev P. Olekhnovich
Synthesis of 6,7-Dihydro-1,2,4-triazolo[3,4-b] [1,3,4]Thiodiazines

Konstantin V. Kudryavtsev, Nataliya V. Nukolova, Olga V. Kokoreva
1,3-Dipolar Cycloaddition Approach to Kaitocephalin Synthesis

Konstantin V. Kudryavtsev, Nataliya V. Nukolova, Veronika V. Irkha, Denis V. Evdokimov
Multicomponent Approach to Polysubstituted Pyrrolizidine-3-ones

Konstantin V. Kudryavtsev, Nataliya V. Nukolova, Eugene S. Smolin
Stereoselective Synthesis of Polysubstituted Pyrrolizidine-3-ones

Konstantin V. Kudryavtsev, Igor G. Rezekin, Yuliya M. Kruteleva,  Denis N. Mavrinsky, Eugene L. Kolychev
Interconversions (Isatins-Indoles-Indolones): Synthetic Applications

Yurii V. Kuznetsov, Daniil V. Dzardanov, Evgenii V. Polunin
Interaction of N,N’-Disubstituted Thioureas with Maleimides as Synthetic Approach to 1,3-Thiazolidinones

Yurii V. Kuznetsov, Daniil V. Dzardanov, Evgenii V. Polunin
An Interaction of Acetylenedicarboxylates and Bromomaleimides with Thioureas

Yurii V. Kuznetsov, Yurii A. Gezentsvey, Natalia M. Rakitina, Evgenii V. Polunin
Maleimides, Amines and Isocyanates (Isothiocyanates) in the Synthesis of Hydantoins (Thiohydantoins)

Yurii V. Kuznetsov, Daniil V. Dzardanov, Konstantin E. Polunin, Evgenii V. Polunin
Interaction of Acetylenedicarboxylates and Bromomaleimides with Dihydropyrimidinethiones

Vladimir A. Loskutov
Reaction of Monothioanthraquinone with Diazomethane

Alua A. Mamutova
Synthesis of Biologically Active Substances on the Basis of 5-Bromoalkyl- and 5-Bromophenylpiperidine-4-ons

Vladimir V. Mel’chin, Artem S. Dmitriev, Sergey A. Podelyakin, Arkady S. Pilipenko, Vladimir T. Abaev, Alexander V. Butin
Carboxy Group as Nucleophil and Electophil for Intramolecular Reaction of 2-Carboxyaryldifurylmethanes

Denis A. Morozov, Igor A. Kirilyuk, Igor A. Grigor'ev
Reaction of 4H-Imidazole-3-oxides with Acrylonitrile

Evgenii A. Mostovich, Dmitrii G. Mazhukin
Reaction of 1,2-(bishydroxyamino)cyclohexane Derivatives with Malonaldehydes

Gurkan Ozer, Elena A. Bocharova, Vera T. Sakilidi, Oleg V. Podvyazny, Leonid M. Gornostaev
2,6-Dichloro-1-nitrosobenzene as a Precursor for the Synthesis of Nitrogen-containing Heterocycles

T.D. Petrova, V.E. Platonov
The Formation of Pentafluorophenyl Derivatives of Isoindoline-1,3-dione and Isoindoline-1-one in the Reactions of N-(Pentafluorophenyl)carbonimidoyl Dichloride with Aromatic Acids and Their Derivatives in the Presence of AlCl3

Sergey A. Popov, Vladimir A. Reznikov
1,3-Dipolar Cycloaddition Reaction in the Synthesis of Imidazo[1,2b]isoxazole Derivatives

Praliyev K.D., Iskakova T.K., Zhumanova N.A., Zhaxibayeva Zh.M., Berganayeva G.Y., Yu V.K.
A Search for New Analgetic Agents among Mono- and Bicyclic Azaheterocycles

Natalia M. Rakitina, Yurii A. Gesenzwey, Konstantin E. Polunin, Evgenii V. Polunin
Synthesis of Bromsubstituted N-Arylmaleimides and Their Interaction with Benzimidazoles

Natalia M. Rakitina, Yurii A. Gesenzwey,Evgenii V. Polunin
Synthesis and Chemical Modification of N-Substituted 3-Benzimidazolylsuccinimides

Natalia M. Rakitina, Yurii A. Gesenzwey, Konstantin E. Polunin, Evgenii V. Polunin
An Addition of the Bifunctional Benzimidazoles to N-Arylsubstituted Maleimides

Elena V. Sadchikova, Elena A. Koryakova, Vasiliy A. Bakulev, Wim Dehaen, Vladimir S. Mokrushin
Novel Reaction of Diazoazoles

Galina P. Sagitullina, Larisa V. Glyzdinskaya, Reva S. Sagitullin
Synthesis of New Bifenylfuranes

Yu.A. Sayapin, S.V. Kobtsev, V.N. Komissarov, V.I. Minkin
Synthesis of Substituted 1,3-Tropolones on the Basis of Sterically Hindered 1,2-Benzoquinones

Andrey A. Es’kov, Vladimir N. Yarovenko, Pavel A. Kondrashev, Igor V. Zavarzin, Igor P. Sedishev, Mikhail M. Krayushkin
Reactions of 1,2,3-Dithiazole Imines with Amines and Organic Azides

Igor P. Sedishev, Vladimir N. Yarovenko, Igor V. Zavarzin, Lyudmila G. Vorontsova, Zoya A. Starikova, Mikhail M. Krayushkin
Synthesis of New Bis-indolylethene Analogues

Igor V. Zavarzin, Igor P. Sedishev, Vladimir N. Yarovenko, Natalia N. Smirnova, Olga Yu. Zolotarskaya, Feliks M. Stoyanovich, Mikhail M. Krayushkin
Synthesis of Heterocycles from Monothiooxamides

Valentina F. Sedova, Oleg P. Shkurko
Dehydrogenation Stability of 5-Substituted 4-Aryl-6-phenyl-3,4-dihydropyrimidin-(1H)-2-ones, Possessing Antiarrhythmic Activity

Galina A. Selivanona, Larisa Yu. Gurskaya, Leonid M. Pokrovsky, Vitalij D. Shteingarts
Some Transformations of the 5,7-difluoro-8-chloroquinoline

Olga V. Serduke, Anna V. Gulevskaya, Alexander F. Pozharskii
New Polynuclear Heterosystem Based on Pyrrolo[2',3',3,4]pyrimido[4,5-c]pyridazine

Sergey K. Smirnov, Anna V. Didenko, Tatyana A. Stroganova, Alexander V. Butin
2-Aminoaryldifurylmetane Derivatives for Indoles Synthesis

Alexey A. Smolentsev, Vladimir A. Ogurtsov, Oleg A. Rakitin
First Synthesis of Thieno[2,3-c]thiopyranethiones

V.B. Sokolov, Y. Aksinenko, N.N. Tokareva
Fluoro-Containing Hetericyclic Derivatives of Streptocidum

Galina I. Sopelnyak, Alla Ya. Yakubovskaya, Nataly D. Pokhilo, Valery P. Glazunov, and Victor Ph. Anufriev
Synthesis and Study of Tautomerism of 7(8)-Hydroxypyranonaphthazarins by IR-Spectroscopy

Georgy E. Salnikov, Alexandr M. Genaev, Yuri A. Strelenko
Temperature Dependence of NMR Chemical Shifts and Flat PES of Furoxanes

Tatyana A. Stroganova, Suren G. Adamyan, Maxim V. Shevlyakov, Alexander V. Butin
2-Furfurylamine in Di- and Trifurylmethanes Synthesis

Andrey S. Vinogradov, Vyacheslav I. Krasnov, Vyacheslav E. Platonov
Organozinc Reagents from Polyfluorinated Pyridines: Preparation and Reactions with Electrophiles

Svetlana A. Vizer, Yelena H. Dedeshko, Alua T. Basenova, Kazbek B. Yerzhanov
Original Methods for Pyrrols Synthesis

Nicolai I. Vorozhtsov, Galina A.Golubeva, Lyudmila A.Sviridova
Nucleophilic Addition Reactions of 1-Aryliden-4,5-dihydropyrazolium Tetrafluoroborates

Voskressensky L.G., Borisova T.N., Kostenev I.S., Kulikova L.N., Varlamov A.V
New Practical Approach to the Synthesis of Annulated Azocine Derivatives – Potential AChE Inhibitors

E.A. Yakovleva, Irina D. Ivanchikova, Mark S. Shvartsberg
Synthesis of Benz[g]indole-6,9-diones and Benzo[h]quinoline-7,10-diones – New Heterocyclic Quinonic Systems

Tatyana A. Zemlyakova, Vadim K. Khlestkin
Synthesis of 1,4-Bis(tetrazolylmethoxy)perhydroquinoxalin-2,3-dione

Leonid I. Goryunov, Ruslan A. Zotov, Vitalij D. Shteingarts, Joseph Grobe
Synthesis of Dimethylthiophosphano Derivatives of Dibenzo-para-dioxin, Phenoxazine and Phenoxatiin

Vladimir P. Zaytsev, Fedor I. Zubkov, Eugeniya V. Nikitina, Nina M. Mikchaylova
Stereochemistry of the Intramolecular Cycloaddition of Some Alkenes with 2-Furyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolines